Samarbeidet med og mellom kommunene blomstrer

Sist oppdatert: 20 februar 2020.

Det er en fryd når samarbeidet med og mellom kommunene blomstrer. Selvhjelp Norge opplever større interesse og reell tilrettelegging for selvhjelpsarbeid i stadig flere kommuner. Fagmiljøer, i kommunene og på tvers av kommunegrenser, jobber sammen med den lokale frivilligheten om formidling og tilrettelegging av selvhjelpsaktiviteter.

Flere etterspør mer kunnskap om selvhjelp. Det er en positiv utvikling som vi i kompetansemiljøet Selvhjelp Norge verdsetter høyt.

Det er godt folkehelsearbeid å ha tro på folks vilje og evne til selv å bidra i håndtering av egne helseutfordringer. Selvsagt er det behov for de offentlige hjelpetjenestene, men selvhjelpsforståelsen og arenaer for selvhjelpspraksis er et viktig supplement som flere bør gjøres kjent med. Her har fagfolk og helseaktører en viktig rolle i å informere og vise til muligheter i forlengelse av behandlingstilbud og tidsavgrensede tiltak.

I en rekke kommuner er det etablert kontaktpunkt for selvhjelp: Bærum, Fredrikstad og kommunene på Nedre Romerike er eksempler. Frisklivskoordinator og representant for kontaktpunkt i Bærum, Julie Solum, sier dette:

"Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er et viktig supplement til de forebyggende og helsefremmende tilbudene vi har i Bærum helse og friskliv. Vi informerer deltakere om muligheten for å fortsette sitt endringsarbeid i en selvorganisert selvhjelpsgruppe i etterkant av kurs, og vi bidrar med å sette i gang grupper på kveldstid i våre lokaler."

Utbytte – og økt livskvalitet

Dialog med gruppedeltakere, og deltakerundersøkelser, gir disse beskrivelsene av deltakelse i selvhjelpsgrupper:

"Et fellesskap som dette, gir noe som terapi/behandling ikke kan gi."

"Her er vi i samme båt – likeverdige i et fellesskap som støtter hverandre."

"Jeg trodde jeg var den eneste som hadde det slik, men har møtt likesinnede, delt erfaring som gir styrke og håp."

"Det var en nyttig opplevelse som gjorde at jeg fikk satt ord på en del ting jeg ellers ikke ville ha fått uttrykt."

"Ga meg mulighet til å få arbeide med å være i relasjon med andre i et trygt rom."

Ei selvhjelpsgruppe er som et "mentalt treningsstudio" hvor du trener sammen med andre for å håndtere livsutfordringer og leve best mulig med det som er. Utsagnene over mer enn antyder at flere bør få til gang til kunnskap om selvhjelp og forstå at de selv kan bidra til å utvikle møteplasser og fellesskap, som for eksempel en selvhjelpsgruppe.

Etterspørsel og videreutvikling

I Fredrikstad kommune er det stor etterspørsel etter å få delta i selvhjelpsgrupper etter ulike kommunale kurs og tiltak (f.eks. KID, KIB, RPH og Friskliv). Det å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe er en mulighet for alle om strever med livsproblemer, uavhengig av om man benytter seg av tiltak fra det offentlige eller ei. Er du i en krevende livssituasjon, og samtidig motivert for egeninnsats med mål om bedre livskvalitet, så er du velkommen inn. Deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe er gratis.

Fredrikstad kommune har fokus på å heve kompetansen til ansatte, samt formidle selvhjelpsmulighetene til befolkningen.

Kontaktpunkt for selvhjelp

Angelica Nielsen er ansatt i kommunen, og en del av hennes ansvar er å representere et lokalt kontaktpunkt for selvhjelpsarbeid. Kontaktpunktet bidrar med informasjon og tilrettelegging og er en ressurs å støtte seg til i oppstart av nye selvhjelpsgrupper.

Kompetanseutvikling for å bli igangsetter av selvhjelpgrupper

Selvhjelpsgrupper som etableres over hele landet har mulighet til å ha med seg en igangsetter i oppstarten. Igangsetteren støtter gruppa for å etablere gode rammer og noen kjøreregler slik at gruppa blir et trygt fellesskap og kan lede seg selv i fellesskap videre.

Flere kommuner og miljøer har den siste tiden, i samarbeid med Selvhjelp Norges distriktskontor, gjennomført opplæring av ressurspersoner som kan være igangsetter i oppstart av nye selvhjelpsgrupper. Ressurspersonene har vært ansatte i kommuner, samarbeidsparter i frivilligheten og privatpersoner.


Bildet er fra et seminar om selvhjelp i samarbeid med Fredrikstad kommune. Angelica K Nielsen (til høyre), sammen med noen av seminardeltakerne. Mette Smedstad i Selvhjelp Norge (nederst til høyre). (Foto Selvhjelp Norge)


Flere av seminardeltakerne samarbeider i etterkant tett med det lokale kontaktpunktet og er aktive formidlere og igangsettere. De bidrar til at stadig flere får mulighet til å delta i selvhjelpsgrupper i Fredrikstad-området.

Gode vekstvilkår

Ansatte i ulike lavterskel-tjenester uttaler at selvhjelpsgrupper er et alternativ for noen mennesker, og et viktig supplement for andre. At denne muligheten utvikles bidrar til at trykket på kurs og tiltak blir mindre, og at ansattressurser avlastes og kan brukes mer hensiktsmessig. Dette er vesentlige erfaringer å ta med i tjenesteutviklingen. 

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet er også inne på dette i Nasjonal plan for selvhjelp, hvor han uttaler at: «Selvhjelpsgrupper og selvhjelpsforståelse er en tilvekst i arbeidet for å utvikle velferdssamfunnet og bidra til å løfte det helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeidet". Her har vi fortsatt en vei å gå. Flere mennesker må få kunnskap om selvhjelp som forståelse og verktøy, og dele den raust videre med folk de møter enten de er i rollen som hjelper eller "bare" et medmenneske. 

Nå går det mot en ny vår og vi i Selvhjelp Norge ser frem til blomstrende samarbeid og gode vekstforhold for videre utvikling av selvhjelpsarbeidet nasjonalt. Lykke til med å fremsnakke at selvhjelp er for alle!

Ønsker du å diskutere hvordan selvhjelpsarbeidet kan bygges og drives lokalt, ta kontakt med ditt nærmeste distriktskontor.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial