Hvorfor bruke selvorganisert selvhjelp?

Sist oppdatert: 18 juni 2019

Gjennom å bruke selvorganisert selvhjelp, enten alene eller ved å gå i en selvhjelpsgruppe, skaper du deg en mulighet for å sette ord på, og bli kjent med, ditt eget problem. Denne bevisstgjøringsprosessen er grunnleggende viktig for endring.  

Selvhjelpsarbeid, både individuelt og i gruppe, handler om å gjøre skrittvise endringer i eget liv. Det er ikke om å gjøre å komme fram til løsningen på ett problem, men å bli kjent med hva problemet egentlig handler om og lære seg å mestre og håndtere det bedre. Det å gi slipp på at det finnes en løsning frigjør ro til å tåle å stå i de prosessene som er nødvendige for å skape en god hverdag hvor opp- og nedturer er normalt.

Endring handler for de fleste av oss om mange små skritt i riktig retning. Selvhjelpsarbeidet handler om å verdsette verdien av de små skrittene. Og å akseptere at vi av og til trår et skritt tilbake. For mange er det å erfare viktigheten av de små skrittene av stor verdi.

Verdi og utbytte av selvhjelpsgrupper

Arbeidet i selvhjelpsgrupper er krevende og løser ikke problemene over natta. Det er tidkrevende og til tider smertefullt. Smertefullt fordi man tar tak i noe som kanskje har ligget der en stund uten å bli bearbeidet. Men gevinsten er stor i form av fornyet mot til å gå videre og gjøre bruk av egne erfaringer som også har verdi for andre. 

Erfaring og forskning viser at det først og fremst er fellesskapet i selvhjelpsgruppa og det å våge og være til stede her og nå som gjør at folk skaper endring for seg selv. Andre trekk som går igjen er opplevelsen av respekt og empati, aksept og oppriktighet, toleranse, fleksibilitet, håp og glede. Og tilhørighet, altså fellesskapet.

Fellesskapet

Mennesker er flokkdyr og har behov for å høre til, føle tilhørighet, bli sett og hørt - og ikke minst forstått. Akkurat dette beskriver mange som en verdifull opplevelse av å gå i en selvorganisert selvhjelpsgruppe slik vi også kan oppleve i andre grupper og i fortrolig samtale med mennesker.

Selvhjelp-Norge
Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

De fleste av oss føler seg alene når hverdagen er vanskelig og problematisk. Mange tenker: "Det er sikkert bare jeg som har det slik. Jeg er unormal." Det å føle seg annerledes og alene kan gjøre endringsprosesser vanskeligere. Men ved å delta i en selvhjelpsgruppe opplever mange et fellesskap og at det å dele tanker, følelser og erfaringer med andre mennesker gir styrke til å gå videre i egne endringsprosesser. Opplevelsen av at du er ikke er alene er i seg selv styrkende og tryggende.

Få tak i kjernen av problemet

Det kan være enkelt å snakke om fortid eller framtid, men vanskeligere å kjenne etter hva du tenker, føler og opplever i øyeblikket. Det ligger nesten en automatikk i oss i å skyve ubehagelige ting vekk, men det du skyver vekk er vanskelig å bearbeide. Når du våger å være tilstede i øyeblikket, kan du få tak i hva problemet virkelig handler om og dermed få gjort noe med det. Når du våger å kjenne etter hva som skjer med deg i øyeblikket er du tilstede "her og nå". "Her og nå" en av de mest virksomme faktorene i selvhjelpsarbeidet, både når du bruker selvhjelp alene og i en selvhjelpsgruppe. Les mer

Å frigjøre kunnskap

I samtalen med andre, når vi setter ord på det som er vanskelig, blir det ofte tydeligere for oss det vi føler, mener, tenker og kan. Samtalen kan gi oss tilgang til den kunnskapen vi har og en mulighet til å bruke den på nye måter. En viktig del av svaret på "hvorfor virker selvhjelp?", er derfor at det virker å frigjøre kunnskap om eget problem, gjennom dialog med andre. Vi får et nytt verktøy.

Å finne mot og krefter til endring

Å gjøre endringer i livet er krevende. For mange er deltakelse i selvhjelpsgruppa nyttig for å finne mot og krefter til å gjøre endringer. Her får du støtte og blir sett og oppmuntret.

Frykten for negative konsekvenser ved å gjøre nye ting, kan gjøre at du fortsetter å gå i samme spor. Selvhjelp handler om å finne mot til å gjøre endringer. Det handler om å ta sjansen på at noe blir annerledes om du våger å gjøre noe på en annen måte enn før.

Håp!

Bare det å møte andre som skjønner hva du snakker om bidrar til håp. Bevisstgjøring av hva som er viktig og ikke, hva du kan gjøre noe med og ikke, bidrar til at du får stykket opp problemet og synliggjør hvor det finnes mulighet for endring. En gruppe er en arena for å prøve og feile, noe som skaper mestring og håp om endring når livet er vanskelig.

Kontroll over livet

Å erkjenne at "det er mitt problem" gjør at jeg kan ta tak i problemet og starte endringsprosessen. Jeg gir meg selv mulighetene for å gjøre endringene og frigjør meg fra at andre styrer min prosess. Å ta ansvar og å ta valg bidrar til å mobilisere styrke og krefter som gir mulighet for egenkontroll. Kontroll styrker selvfølelsen.

Resultater av selvhjelpsarbeidet kan også være dette:

Les mer:
- I forskningsnotatet "Fortrolige fremmede: Selvhjelpsgrupper som utgangspunkt for personlig endring" belyser Ånund Brottveit flere av de samme virksomme faktorene som er beskrevet i denne artikkelen. Notatet kan du lese her.

Her kan du lese om personlige erfaringer med selvhjelp.

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial