Hva er selvorganisert selvhjelp?

Sist oppdatert: 29 mai 2019

Selvorganisert selvhjelp er en forståelse – en måte å tenke på og en måte å tilnærme seg problemer på, en bevisstgjøringsprosess og en aktiv tilnærming til å gjøre nødvendige endringer i livet.

Selvhjelpsforståelsen bygger på at det finnes iboende ressurser i alle mennesker, som kan aktiveres og mobiliseres når det oppstår problemer. Bevisstgjøringsprosessen skjer når du bruker tid på å reflektere og aktivt forholde deg til det som er problematisk og vanskelig. Bevisstgjøringen starter med erkjennelsen av at du har et problem og tar eierskap til det. Da får du mulighet til å gjøre endringer.

Det du er bevisst kan du gjøre noe med, det du ikke er bevisst gjør noe med deg. (F. Pearls)

En aktiv tilnærming handler om å bruke tidligere erfaringer og den kunnskapen du har om deg selv til å gjøre endringer. Det er å lete etter nye måter å forholde deg til deg selv på, og nye måter å gjøre ting på for å endre tankemønster og adferd. Det er å ta ansvar for din egen opplevelse og åpne for mulighetene det gir for endring.

Empowerment - egenkraftmobilisering

Begrepet empowerment blir brukt i mange sammenhenger og oversettes ofte til myndiggjøring eller bemyndigelse. Men i arbeidet med selvorganisert selvhjelp er oversettelsen egenkraftmobilisering mer riktig:  

Selvhjelp-Norge-Hva-er-selvorganisert-selvhjelp
Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

”Egenkraftmobilisering er den prosessen som er nødvendig for å styrke og aktivere menneskets egenkraft til å bli kjent med egne problemer, og erverve seg nødvendige ressurser for å kunne håndtere hverdagen.” (S. Talseth)

Denne definisjonen tar opp i seg den enkeltes prosess og mobilisering av egne krefter, innenfra. Uten at den enkelte mobiliserer egne ressurser, er det vanskelig å myndiggjøres eller bemyndiges utenfra.

Eierskap, ansvar, mulighet

Tre enkle setninger er bærende i selvhjelpsarbeidet:

Eierskap

Å ta eierskap til vanskelige følelser er grunnlaget for bevisstgjøring, bearbeiding og endring. Bevisstgjøringen bidrar til å mobilisere ansvar for egne følelser og opplevelser. Gjennom dette setter du deg i stand til å håndtere livssituasjon din bedre. Prosessen med å ta eierskap til eget problem er ofte smertefull og kan ta tid, men oppleves forløsende ved at det gir muligheten til å skape endring og oppleve mestring. Det er å ta tilbake kontrollen i eget liv, å sette seg i stand til å gjøre noe med det man faktisk har påvirkning på: din egen opplevelse.

Ansvar for endring

Å få til en endring starter med å erkjenne at du opplever at noe er vanskelig. Erkjennelsen krever ærlighet med deg selv. For å ta tak i følelsene må du våge å åpne deg og kjenne etter hva du faktisk føler. Tør du det har du kommet et skritt videre og kan ta ansvar for å starte din egen endringsprosess.

Mulighet for endring

Gjennom å ta ansvar for de følelsene du faktisk har, vil du samtidig synliggjøre noen muligheter for deg selv. Det innebærer også at du får valget om å bearbeide følelsene eller bruke kreftene på å fortrenge eller holde problemet unna. Å ta tak selv gir deg påvirkningsmulighet på retningen fremover og avhengigheten av andres løsninger blir mindre.

Alene og sammen

Du kan jobbe med selvhjelp som arbeidsmåte alene ved at du aktivt forholder deg til det som skjer, hva du lar det gjøre med deg og hvordan du tenker og agerer. Det kan også skje sammen med andre mennesker i fortrolige samtaler, eller det kan skje i en selvhjelpsgruppe.

God helse og mål om en bedre hverdag

Det å ha problemer eller slite med vanskelige følelser er ingen sykdom. Det er en sunn og naturlig reaksjon på hendelser som livet utsetter oss for. Selvhjelpen byr ikke på noen "quick fix", fasit eller ferdige løsninger, kanskje finnes de ikke engang. Men det finnes en mulighet til å få det bedre. Målet er å få en bedre hverdag.

Les mer om:

- selvorganisert selvhjelp
- selvhjelpsgrupper
- hvorfor selvhjelp er nyttig og gir utbytte
- prinsipper for samtalen i en selvhjelpsgruppe

Del på sosiale medier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial