Hva er selvorganisert selvhjelp?

Sist oppdatert: 6 mars 2020.

Selvhjelp er å ta utgangspunkt i problemet, gå inn i en prosess - alene eller sammen med andre, for å skaffe seg innsikt og starte en endring.

Selvorganisert selvhjelp er en forståelse – en måte å tenke på og en måte å tilnærme seg problemer på, en bevisstgjøringsprosess og en aktiv tilnærming til å gjøre nødvendige endringer i livet.

Denne artikkelen har en utdypningsartikkel, se lenke i bunn av teksten.

Utgangspunktet – ditt problem

Selvhjelp-Norge-Mer-om-selvorganisert-selvhjelp
Illustrasjonsbilde: Depositphoto.

Målet med selvhjelpsarbeidet er å gjøre endringer i livet, fordi du har et problem og hverdagen oppleves vanskelig. Selvorganisert selvhjelp handler ikke om å bli bedre i noe, men å skape seg en mer håndterbar hverdag. Utgangspunktet er din opplevelse av ditt liv, ditt problem - og behovet for å gjøre noe med det. Det er gjennom å bli kjent med ditt eget problem du kan finne fram til din egen kunnskap.

Alene og sammen

Du kan jobbe med selvhjelp som arbeidsmåte alene ved at du aktivt forholder deg til det som skjer, hva du lar det gjøre med deg og hvordan du tenker og agerer. Det kan også skje sammen med andre mennesker i fortrolige samtaler, eller det kan skje i en selvhjelpsgruppe.

Eierskap, ansvar, mulighet

Tre enkle setninger er bærende i selvhjelpsarbeidet:

Iboende ressurser

Selvhjelpsforståelsen bygger på at det finnes iboende ressurser i alle mennesker, som kan aktiveres og mobiliseres når det oppstår problemer. Bevisstgjøringsprosessen skjer når du bruker tid på å reflektere, og aktivt forholde deg til det som er problematisk og vanskelig. Bevisstgjøringen starter med erkjennelsen av at du har et problem og tar eierskap til det. Da får du mulighet til å gjøre endringer.

En aktiv tilnærming handler om å bruke tidligere erfaringer og den kunnskapen du har om deg selv til å gjøre endringer. Det betyr blant annet å lete etter nye måter å forholde deg til deg selv på, og nye måter å gjøre ting på for å endre tankemønster og adferd. Det betyr å ta ansvar for din egen opplevelse og åpne for mulighetene det gir for endring.

Det du er bevisst kan du gjøre noe med, det du ikke er bevisst gjør noe med deg. (F. Pearls)

Problemet som ressurs - smerten som drivkraft

Det er lett å tenke at problemet bare er et problem. Men det kan også være så mye mer. Problemer oppstår ikke av intet. Det ligger en historie bak som kan beskrives og forklares. Basisen i selvhjelpsarbeidet er vissheten om at et problem representerer kunnskap fra et levd liv, og fra våre erfaringer. Problemet er, i tillegg til å være et problem, også en kunnskapskilde og en drivkraft for endring.

Selvhjelpsarbeidet handler derfor om å bli kjent med problemet for å kunne ta i bruk den kunnskapen erfaringene representerer, og smerten er det som minner oss på at "noe ikke stemmer".

Noen ganger har vi selv bidratt til problemet, andre ganger er det påført oss. Så hva er egentlig ressursen i problemet? Uansett grunnen til problemet så er problemet en del av våre erfaringer og i det ligger kunnskap om hvordan vi har taklet problemet hittil, hvilke resultater og konsekvenser det fikk og hvordan vi kan gjøre det annerledes fremover. Økt bevissthet om hvordan vi reagerer og forholder oss til problemer kan utløse og synliggjøre nye muligheter for handling. Alt dette er læring, en ressurs, vi kan bruke fremover. Vi kan ikke endre fortiden, men gjennom å forstå den kan vi forsøke å gjøre noe med fremtiden.

God helse og mål om en bedre hverdag

Det å ha problemer eller slite med vanskelige følelser er helt normalt og del del av livet. Følelser er sunne og naturlige reaksjoner på hendelser som livet utsetter oss for. Selvhjelpen byr ikke på noen "quick fix", fasit eller ferdige løsninger. Kanskje finnes de ikke engang, men det finnes en mulighet til å få det bedre. Målet er å få en bedre hverdag.

Les mer om:

- selvorganisert selvhjelp, en utdypning
- selvhjelpsgrupper
- hvorfor selvhjelp er nyttig og gir utbytte
- prinsipper for samtalen i en selvhjelpsgruppe

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial