Mer om selvorganisert selvhjelp

Sist oppdatert: 6 mars 2020.

Selvorganisert selvhjelp tar utgangspunkt i mennesker som på egen hånd ønsker å gjøre noe med et problem de sliter med.

Selvhjelp er både en måte å tenke på (forståelse) og en måte å håndtere livsproblemer på (handling). Selvhjelp kan foregå både individuelt, og i gruppe.

Eierskap, ansvar, mulighet

Tre enkle setninger er bærende i selvhjelpsarbeidet:

Eierskap

Å ta eierskap til vanskelige følelser er grunnlaget for bevisstgjøring, bearbeiding og endring. Bevisstgjøringen bidrar til å mobilisere ansvar for egne følelser og opplevelser. Gjennom dette setter du deg i stand til å håndtere livssituasjon din bedre. Prosessen med å ta eierskap til eget problem er ofte smertefull og kan ta tid, men oppleves forløsende ved at det gir muligheten til å skape endring og oppleve mestring. Det er å ta tilbake kontrollen i eget liv, å sette seg i stand til å gjøre noe med det du faktisk har påvirkning på: din egen opplevelse.

Ansvar for endring

Å få til en endring starter med å erkjenne at du opplever at noe er vanskelig. Erkjennelsen krever ærlighet med deg selv. For å ta tak i følelsene må du våge å åpne deg og kjenne etter hva du faktisk føler. Tør du det har du kommet et skritt videre og kan ta ansvar for å starte din egen endringsprosess.

Mulighet for endring

Gjennom å ta ansvar for de følelsene du faktisk har, vil du samtidig synliggjøre noen muligheter for deg selv. Det innebærer også at du får valget om å bearbeide følelsene eller bruke kreftene på å fortrenge og holde problemet unna. Å ta tak selv gir deg påvirkningsmulighet på retningen fremover og avhengigheten av andres løsninger blir mindre.

Iboende ressurser – egne erfaringer

Selvhjelpsforståelsen bygger på at det finnes iboende ressurser i alle mennesker som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når problemer gjør livet vanskelig. Med iboende ressurser menes de kreftene du har og kan ta tilbake (gjenerobre) i deg selv. Ved å bli bedre kjent med problemet kan du gjenvinne noen av de kreftene du bruker på å holde problemene på avstand. Din kunnskap om ditt problem er din ressurs.

Selvhjelp er å finne troen på at du er i stand til å endre livet, finne frem til kunnskap, erfaring og andre drivkrefter du ikke er så bevisst, og skaffe deg mot og ork til å prøve. Selvorganisert selvhjelp er anbefalt av Helsedirektoratet. 

Empowerment - egenkraftmobilisering

Begrepet empowerment blir brukt i mange sammenhenger og oversettes ofte til myndiggjøring eller bemyndigelse. En annen oversettelse av begrepet er egenkraftmobilisering:

”Egenkraftmobilisering er den prosessen som er nødvendig for å styrke og aktivere menneskets egenkraft til å bli kjent med egne problemer, og erverve seg nødvendige ressurser for å kunne håndtere hverdagen.” (S. Talseth)

Denne definisjonen tar opp i seg den enkeltes prosess og mobilisering av egne krefter, innenfra. Uten at den enkelte mobiliserer egne ressurser, er det vanskelig å myndiggjøres eller bemyndiges utenfra.

Selvhjelp er verktøyet – selvhjelpsgruppa er verkstedet

Hva lar jeg det gjøre med meg?

Når vi sier verktøy, menes perspektiver og prinsipper for å øve seg på å komme nærmere seg selv og problemet, for eksempel det å reflektere over sin egen reaksjon (her og nå), hva det gjør med deg og hva du lar det gjøre med deg, eget valg om å gjøre noe eller la være å gjøre noe, læring av valgene og så videre. Les mer om prinsipper for arbeidet i selvhjelpsgrupper her.

Når vi sier verksted tenker vi som regel på et sted der noe produseres. Selvhjelpsgruppa er et verksted der man trener sin mentale styrke og bearbeider sine problemer sammen med andre. I gruppene jobber hver enkelt for å skape en bedre hverdag for seg selv, i et forpliktende fellesskap. Les mer om selvhjelpgrupper her.

Å ta et valg

Selvhjelpsarbeid er å gjøre aktive valg: velge å ta tak i livet, velge å be om hjelp hvis det er nødvendig. Erkjenne: "Ja, jeg har faktisk et problem og det må jeg gjøre noe med". Selvhjelpsarbeidet er å ta ansvar for eget liv.  

Tillit til egne krefter

Gjennom å ha slitt lenge og prøvd mye kan tilliten til deg selv ha blitt tynnslitt. Erkjennelsen av eget problem, eierskap og valget om å gjøre noe er viktig for å gjenerobre tillit til at endring er mulig.  Å finne tilbake til tillit og tro på egne krefter åpner nye dører.

Selvhjelp handler ikke om å klare alt selv. Første skritt kan være å sette seg i stand til å våge å be om hjelp.

Selvhjelp i og utenfor selvhjelpsgruppa

For mange er det nyttig å benytte selvhjelpsforståelsen og verktøyene uten å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. I hverdagen er det opp til deg selv å være bevisst og å gjøre dine refleksjoner og valg om hvordan du skal agere og reagere, og ta ansvaret for positive og negative konsekvenser av det.

I selvhjelpsgruppa er temaet nettopp disse tingene og møtene er til for å øve seg på å være tilstede her og nå, sette ord på følelser og opplevelser og få tilbakemeldinger, støtte og inspirasjon til å gå videre. I hverdagen er du alene med deg selv om dette, i gruppa er du i et fellesskap.

Selvhjelp er:

Les mer
- Hvorfor selvhjelp er nyttig
- Hvordan praktisere selvhjelp
- Selvhjelpsgrupper
- Prinsipper for samtalen i en selvhjelpsgruppe

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial