Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper – erfaringer fra utviklingsprosjekt LINK Vestfold

Sist oppdatert: 15 november 2019.


Nora Gotaas har gjennomført en studie av utviklingsprosjektet LINK Vestfold. LINK Vestfold var et samarbeidsprosjekt mellom lærings- og mestringssentrene i fylket og deres nettverk omkring etablering og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Resultater er publisert i rapporten "Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper: Erfaringer fra nettverk for selvhjelp, Utviklingsprosjektet LINK Vestfold" (NIBR-rapport 2012:8).

Informantene i undersøkelsen representerer ulike ståsteder og roller i selvhjelpsarbeidet: igangsettere i og fra frivillige organisasjoner og ansatte i ulike deler av helsevesenet. Dette er den største kartleggingen av erfaringer som er gjort omkring nettverk og igangsetting av selvhjelpsgruppe i Norge. I alt er erfaringer fra 26 selvhjelpsgrupper inkludert i materialet.

Kartleggingsarbeidet hadde som målsetting å få frem et bredest mulig materiale for å vise hvilke faktorer som har betydning for om, og hvordan, selvhjelpsgrupper blir etablert.

I perioden som er undersøkt (1,5 år) har nettverket bidratt til igangsetting av ti grupper. Det diskuteres aspekter knyttet til organisering, geografiske forhold, ulike måter å rekruttere til grupper på og hva som kan være med på å forklare at såpass mange grupper har blitt etablert i løpet av en relativt kort prosjektperiode. Dette trekkes fram som viktige faktorer:

Det at aktører i nettverket har hatt erfaring fra arbeid med selvorganisert selvhjelp fra tidligere er trolig en faktor som har bidratt positivt til arbeidet i prosjektperioden.  

Hoveddelen av rapporten tar for seg erfaringer deltakere i nettverket har fra ulike deler av selvhjelpsarbeidet: Hvordan hver enkelt har blitt kjent med og skaffet seg kunnskap om selvhjelp, prosesser knyttet til å rekruttere deltakere og etablere grupper og erfaringer knyttet til rollen som igangsetter.

Rapporten beskriver strukturelle betingelser som fremmer eller hindrer at aktører i nettverket har satt i gang grupper: betingelser knyttet til arbeidssituasjon eller rolle i det frivillige arbeidet, betydningen av kjennskap til selvhjelp i egen organisasjon og i samarbeidende instanser, samt mulighet for samarbeid mellom instanser.

Studien av arbeidet gjort i prosjektet «LINK Vestfold» synliggjør verdifull kunnskap om hva som må til for at selvhjelpsgrupper skal komme i stand. Også utfordrende sider ved igangsetterrollen blir tatt opp og belyst.

Denne studien er en del av prosjektet "Forskning på selvorganisert selvhjelp - endringsarbeid i selvhjelpsgrupper." (lenke til samleartikkelen).

Nora Gotaas har gått videre i forskningen og arbeider med en doktorgrad om selvhjelp og endringsarbeid i selvhjelpsgrupper som forventes ferdig i 2019.

Rapporten kan lastes ned fra NIBRs nettsider.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial