Selvhjelpsarbeidet er viktig i mange europeiske land

Sist oppdatert: 15 november 2019.

European Expert Meeting (Europeisk ekspertmøte) er et europeisk nettverk for aktører som jobber med selvhjelp. I september møttes ulike europeiske land for å dele erfaringer om selvhjelp. Ekspertmøtet viser tydelig at selvhjelp er viktig for alle mennesker uavhengig av hvor de bor. Et felles mål og tema for alle landene er jobben for at selvhjelp blir et supplement i folkehelsearbeidet.

Nettverksmøtene er en arena for erfaringsdeling, læring og kunnskapsutvikling. Årets tema var "Diversity, inclusion and access" (Mangfold, inkludering og tilgang). Selvhjelp Norge deltok med to representanter på møtet.

Møtene holdes hvert annet år på omgang hos deltakerlandene og i år var Self Help UK i Nottingham vert for møtet. Deltakerlandene var Østerrike, Tyskland, Danmark, Israel, Hellas, Finland, England, Norge, Italia, Nederland og Belgia.

Selvhjelpsarbeid i de europeiske landene

Representanter fra Norge, England og Hellas

Ekspertmøtet synliggjør at selvhjelp er viktig for alle mennesker, uavhengig av hvor de bor. De forskjellige deltakerlandene er ulike med hensyn til offentlige rammer for helse- og velferdstjenester, og hvilken plass de frivillige organisasjoner har i sivilsamfunnet. Likevel er innsikt i hverandres situasjon og tenkning en inspirasjonskilde, og bidrar til økt bevissthet om hvordan og hvorfor selvhjelpsarbeidet er viktig i vårt samfunn.

Alle land, i tillegg til et par eksterne foredragsholdere, presenterte prosjekter de jobber med og status for sitt arbeid. Eksempler på dette er Hellas' arbeid med et prosjekt rettet mot flyktninger, og Italias prosjekt for jordskjelvrammede.

Tyskland har en bred satsing på selvhjelp. Tyskland har en særskilt helseforsikringsordning, som dekker 90 prosent av alle innbyggerne. Fra disse midlene skal en viss sum dekke utgifter til drift av, for tiden, 340 "Kontaktstelle" eller kontaktpunkt for selvhjelp. Det finansierer ansatte, lokaler for selvhjelpsgrupper, samt et nasjonalt overordnet senter for selvhjelp, NAKOS. (www.nakos.de) Ellers finansieres selvhjelpsarbeidet på forskjellige måter, ofte gjennom prosjektmidler, nasjonalt eller i EU-regi. Norge er det eneste landet i Europa som har en egen nasjonal plan for selvhjelp, noe mange av de andre landene er inspirert av.

Viktig del av folkehelsearbeidet

Et felles mål og tema for alle landene er jobben for at selvhjelp blir et viktig supplement i folkehelsearbeidet. Selvhjelp erstatter ikke behandling, men dekker mye av det behandling ikke gjør - de sidene ved livet som berøres når noe skjer med helse og livssituasjon, og som er vanskelig. En av nestorene i det europeiske selvhjelpsnettverket, Jürgen Matzat, uttrykte: - Selvhjelp handler om mennesker som deler erfaringer og gir hverandre emosjonell støtte. Det er de involverte menneskene som bestemmer retningen og innholdet ut fra de behov de har. Det er dette som utløser folks egne ressurser til å håndtere og mestre det de opplever.

Hvem er ekspert på sitt eget liv?

Professor Alf Collins

Professor Alf Collins fra National Health Service i England satte spørsmålstegn ved om de profesjonelle helseekspertene er de rette til å veilede sine pasienter og brukere om hvordan de skal håndtere følgene av det å bli syk. Han påpekte at håndtering av engstelse, ensomhet og jobbtap er temaer som kanskje bedre kan bearbeides ved deltakelse i en selvhjelpsgruppe. Han sa også at mestring av dette har stor betydning for hvordan pasienter makter å følge opp sin medisinske behandling.

Collins fortalte hvordan helsevesenet i England er bygget opp og hvilke utfordringer de står overfor. En viktig ting er det å se hele mennesket, ikke bare sykdommen eller diagnosen og Collins mener at i dette ligger mye av kimen til tilfriskning.

Når helsepersonell informerer om selvhjelpsgrupper

Collins snakket også om hvordan England har begynt å ta i bruk "Social prescribing". Det vil si at legen eller legekontoret informerer og anbefaler pasienter til ulike organisasjoner og grupper i lokalsamfunnet for å sikre nettopp støtte og mestring mellom folk i liknende situasjoner. Det forutsetter at de har personale på legekontorene som kjenner lokalsamfunnet.

Viktig møteplass – læring og inspirasjon

Selvhjelp Norge ser det europeiske ekspertmøtet for selvhjelp som en viktig møteplass for erfaringsutveksling. Landene jobber ulikt og har mye å lære av hverandre. Det gir inspirasjon til videre arbeid, nye perspektiver og nye måter å jobbe på.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial