Horten satser på selvorganisert selvhjelp

Sist oppdatert: 15 november 2019.

I Horten kommune har de tre, store sektorene innen Oppvekst, Kultur og samfunn og Helse og velferd bestemt seg for å samarbeide om selvorganisert selvhjelp.

Kommunen ser dette som et godt forebyggende tiltak, samt at det kanskje kan minske behovet for offentlig hjelp for noen. Nå er det mulig å delta i selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

- Målet er at selvhjelpsmuligheten skal være der for alle, sier Stein Evensen, kommunalsjef for Helse og velferd i Horten kommune.

Selvorganisert selvhjelp tar utgangspunkt i mennesker som på egen hånd ønsker å gjøre noe med et problem de sliter med. Det handler om å styrke egne evner, og mulighet til å delta i egen endringsprosess. Du tar selv aktivt ansvar for egen livssituasjon. Det er også en erkjennelse av at vi ikke alltid trenger en offentlig hjelper for å løse problemet vårt – vi kan gjøre mye selv sammen med andre.

Aktiv deltakelse fra den enkelte i fellesskap med andre

Kommunalsjefen forteller at kommunen nå legger til rette for oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper i Horten kommune.

Mulighetene i ditt lokalmiljø

Selvorganisert selvhjelp kan brukes både helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende samt som et supplement til behandling. Det er en mulighet for alle. Se oversikt over lokale kontaktpunkt for selvorganisert selvhjelp i ditt område her.

Selvhjelp Norge har hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer, som alle er en faglig ressurs og samarbeidspartner i lokalmiljøene. Ta kontakt med Selvhjelp Norges distriktskontorer.

Hovedoppgaven til Selvhjelp Norge er å bidra til utvikling av selvhjelpsarbeidet lokalt, slik at det blir mulig å sette i gang selvhjelpsgrupper. Selvhjelp Norge setter ikke i gang grupper selv.

- Mange synes det er lettere å håndtere livets utfordringer i et fellesskap hvor man kan dele tanker og følelser med andre som har liknende erfaringer. Både fordi man kan kjenne på at man ikke er alene med det man strever med, men også fordi man kan bidra positivt i andres bedringsprosess, sier Evensen.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er et fellesskap av mennesker som sliter med ett eller flere livsproblemer. Problemene er gjerne ulike, tankene og følelsene er ofte like. Helsegevinsten for den enkelte kan være stor. I gruppa jobber du med eget problem sammen med andre for å få til endringer og en bedre håndtering av din livssituasjon. Fokus er her og nå – og herfra og fremover. Hva kan jeg gjøre for å få det bedre, ikke analyse av hva som gikk galt eller hvem som har skylda.

Samarbeider med Selvhjelp Norge

Selvhjelp Norge er et Nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp, og jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet og etter Nasjonal plan for selvhjelp.

Horten kommune har samarbeidet med Selvhjelp Norge over lengre tid for å implementere selvorganisert selvhjelp som en mulighet i kommunen.

- Selvorganisert selvhjelp er en tenkemåte som etter mange års erfaringer anbefales fra Helsedirektoratet. Vi er heldige som får et rammeverk av Selvhjelp Norge, som har mye kompetanse på området, sier Evensen.

Erfaring med selvorganisert selvhjelp viser at mange opplever å håndtere problemene bedre, selv om problemene ikke nødvendigvis blir borte. Det kan gi økt livsmestring og bedre opplevd helse.

Norge er det eneste landet i verden med en egen nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp. I dag er dette arbeidet en etablert del av folkehelsearbeidet. Å informere og bistå landets kommuner i å legge til rette for selvorganisert selvhjelp er blant oppgavene til Selvhjelp Norge.

God og rimelig forebygging

De tre kommunalsjefene i Horten ønsker at selvhjelpsforståelsen skal ligge til grunn når de ansatte møter befolkningen – uavhengig av sektor, problem, kjønn eller alder. - Vi tenker at selvorganisert selvhjelp har verdi som forebyggende tiltak. Og du trenger ikke vedtak. Tilbudet har også lav kostnad for kommunen – og er gratis for den enkelte. Hensikten er at de selvorganiserte selvhjelpsgruppene så fort som mulig skal bli selvdrevne og det kan jo minske behov for tjenester for noen, sier Evensen.

- Vi tenker at selvorganisert selvhjelp har verdi som forebyggende tiltak. Og du trenger ikke vedtak. Tilbudet har også lav kostnad for kommunen – og er gratis for den enkelte. Hensikten er at de selvorganiserte selvhjelpsgruppene så fort som mulig skal bli selvdrevne og det kan jo minske behov for tjenester for noen, sier Evensen.

Nytt høsten 2018 - mulighet for selvorganisert selvhjelpsgruppe

Christine Hotvedt, kontaktperson og koordinator for oppstart av selvorganiserte selvhjelpsgrupper i Horten kommune.

En tverrsektoriell arbeidsgruppe med representanter fra alle de tre sektorene har fått ansvar for å informere om selvhjelpsforståelsen bredt i kommunen og inn i sine sektorer. Arbeidsgruppen blir ledet av Christine Hotvedt, erfaringskonsulent og ansatt i enhet for rus og psykisk helse. - Jeg vet at mange synes det er lettere å takle utfordringer dersom man snakker med andre som også erfarer å stå i problemer. Både fordi man da ikke føler seg alene med det man strever med, men også fordi man kan dele nyttige tips, sier Hotvedt.

Hotvedt er kontaktperson (kontaktpunkt) og koordinerer oppstart av de selvorganiserte selvhjelpsgruppene. Hun er også igangsetter av gruppene. Deretter leder gruppene seg selv, og følger anbefalte rammer og prinsipper for samtale i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Hun oppfordrer både ansatte og innbyggere i Horten kommune til å ta kontakt med henne om de ønsker informasjon om selvorganisert selvhjelp.

- Jeg anbefaler selvorganiserte selvhjelpsgrupper til alle som vil bli bedre kjent med seg selv og starte en endrings-prosess i livet. Det er ikke avhengig av alder eller kjønn, og heller ikke av problemområde. Det er viktig å sette ord på det som er vanskelig. Selvhjelpsgruppen er egentlig en arena hvor man møter andre for å bli kjent med seg selv, sier Hotvedt.

Hun forteller at de har fått låne et grupperom på biblioteket som kan være et møtested for selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Gruppene kan også velge å møtes andre steder.

Viktig med lederforankring

Anne Grete Tandberg er daglig leder for distriktskontor for Buskerud, Vestfold og Telemark i Selvhjelp Norge. Hun har samarbeidet med Horten kommune og bistår kommunen i arbeidet med å implementere arbeidet med selvorganisert selvhjelp. Hun roser kommunen for å forankre arbeidet på kommunalsjefsnivå og på tvers av ulike sektorer.

- Det er flott at kommunalsjefene for de tre store sektorene for Oppvekst, Kultur og Helse og velferd ønsker å samarbeide om dette. De setter det på agendaen og de forankrer dette på ledernivå – det er å ta ansvar for folkehelse! Selvorganisert selvhjelp er ikke knyttet til en enkelt kommunal sektor eller sykdom, men til hvordan hver og en av oss opplever å ha det, og hva vi lar livsproblemene gjøre med oss, sier Anne Grete Tandberg.

Hun påpeker at selvorganisert selvhjelp angår alle. Hver og en av oss møter motgang av ulikt slag gjennom livet, som for eksempel skilsmisse, arbeidsledighet, dårlig økonomi eller helseutfordringer. - Det handler om å takle det som er vanskelig i hverdagen - og kjenne på det som er godt. Hva kan du selv gjøre for å kjenne livsmestring og mening på egne vegne, med utgangspunkt i deg selv - ikke ut fra hva du tenker at andre forventer av deg.

Del på sosiale medier
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial